Jak skorygować PIT za lata poprzednie – kiedy warto złożyć korektę podatkową?

Jak skorygować PIT za lata poprzednie – kiedy warto złożyć korektę podatkową?

W niektórych przypadkach po złożeniu rocznego zeznania podatkowego niezbędna będzie jego korekta. Często jest to konieczność, aby uniknąć kar podatkowych z Urzędu Skarbowego za zaniżenie kwoty przychodu lub dochodu, czy też pominięcie źródeł dochodów. Dla innych podatników będzie to korzystne rozwiązanie, jeśli nie korzystali oni z ulg podatkowych.

Upłynął termin płatności podatku – co zrobić?

Korekty PIT to inaczej poprawianie już wcześniej złożonej deklaracji podatkowej. Wszyscy płatnicy podatku mają możliwość złożenia korekty deklaracji PIT, jeśli zauważą, że popełnili błąd podczas składania pierwszego zeznania podatkowego. Błędy mogą dotyczyć obliczeń, czy też błędu we wpisanych danych. Korekta PIT polega na wypełnieniu takiego samego zeznania rocznego PIT, na takim samym formularzu podatkowym, na jakim wcześniej złożono deklarację podatkową. Co istotne, należy tam zaznaczyć, że jest to deklaracja korygująca. Jedyną sytuacją, kiedy podatnik nie ma możliwości złożenia korekty zeznania podatkowego, dotyczy błędów, jakie wynikły podczas kontroli skarbowej albo podczas prowadzenia postępowania podatkowego przez Urząd Skarbowy. Wówczas płatnik podatku może złożyć korektę deklaracji PIT po zakończonej kontroli

Korekta PIT – powody i sytuacje, w których musimy skorygować rozliczenie pit za poprzednie lata

Korekta zeznania PIT składana jest z powodu błędów popełnianych w deklaracjach podatkowych składanych przez płatników podatku. Można je podzielić na dwie grupy

 • Błędy formalne:
  – złożenie zeznania podatkowego na nieaktualnym formularzu,
  – wpisanie złego numeru NIP lub PESEL,
  – błąd w adresie lub nazwie Urzędu Skarbowego,
  – brak wymaganych załączników.
 • Błędy kwotowe, a więc wszelkie nieścisłości w deklaracji podatkowej we wpisanych kwotach, czyli zaokrąglone sumy, czy pominięcie wymaganych rubryk. Co istotne, takie błędy mogą skutkować nawet karą za popełnienie przestępstwa skarbowego. Warto dodać, że w przypadku, gdy doszło do zaniżenia kwot lub niewykazania wszystkich dochodów tylko dobrowolna i szybka korekta zeznania rocznego PIT oraz uregulowanie zaległości pozwoli uniknąć kary.

Zdarzają się także sytuacje, w których złożenie korekty deklaracji podatkowej jest konieczne, ponieważ nastąpiły zmiany w przepisach prawa podatkowego.

Kiedy warto złożyć korektę zeznania podatkowego?

Możliwość złożenia korekty zeznania rocznego jest ściśle związane z terminem przedawnienia zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego. Płatnik podatku ma prawo złożyć korektę PIT w ciągu 5 lat po przekazaniu Urzędowi Skarbowemu źle wypełnionej deklaracji. Okres ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Ważną informacją jest jeszcze to, że popełniając błąd na niekorzyść Urzędu Skarbowego i składając korektę zeznania w ciągu 6 miesięcy od złożenia zeznania podatkowego, można uzyskać obniżenie odsetek za zwłokę o połowę.

Korekta PIT może zostać złożona także z innej przyczyny, np. jeśli w poprzednich latach podatnik nie wykazywał w deklaracjach ulgi podatkowej, a przekazał na przykład darowiznę na rzecz fundacji lub poniósł wydatki z tytułu użytkowania internetu. Należy pamiętać, że w takim przypadku niezbędne jest dołączenie druku PIT/O lub PIT/D. Podatnik musi dysponować również fakturami albo innymi dokumentami potwierdzającymi dokonanie wydatków, które muszą być zgodne z warunkami zastosowania danej ulg

Korekta deklaracji podatkowej – jak to zrobić?

Korekta PIT polega na złożeniu jeszcze raz tego samego formularza w Urzędzie Skarbowym, na którym należy zaznaczyć jako cel deklaracji korektę zeznania podatkowego. Następnie wypełnia się przygotowany druk odpowiednimi kwotami, które są poprawne i wynikają z rozliczenia rocznego. W tym przypadku nie wypełnia się tylko pola, w których zaszła pomyłka, ale trzeba także wypełnić wszystkie pozostałe

Poprawione roczne zeznanie PIT można wysłać na cztery sposoby

 • w formie elektronicznej,
 • w Urzędzie Skarbowym,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • w polskim urzędzie konsularnym, jeśli przebywa się poza granicami Polski.

Przedsiębiorcy powinni korzystać z oprogramowania do składania zeznań podatkowych, które ustalają treść korekty PIT i wymagają podpisu danymi autoryzującymi albo w innej formie elektronicznej.

Taxman

Skontaktuj się z nami

My zajmiemy się resztą

  To takie proste - zostaw swoje dane do kontaktu, a odezwiemy się do Ciebie, by porozmawiać o potrzebach Twojej firmy!