Terminy podatkowe w Polsce – kluczowe daty, których nie możesz przegapić!

Terminy podatkowe w Polsce – kluczowe daty, których nie możesz przegapić!

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do regulowania różnego rodzaju podatków, np. od przychodów ewidencjonowanych. Przepisy wyznaczają konkretne terminy płatności podatków w związku z czym każdy przedsiębiorca powinien je wszystkie znać. Jest to bardzo ważne, ponieważ uchylanie się od terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego ma negatywne konsekwencje dla firmy.

Obowiązek podatkowy w Polsce – co musisz wiedzieć?

Zgodnie z artykułem 4 ustawy o Ordynacji podatkowej, obowiązek podatkowy jest zdarzeniem określonym na mocy ustawy, który rodzi konieczność zapłacenia podatku. Może to być sytuacja między innymi związana z uzyskaniem dochodu, otrzymaniem spadku, czy też sprzedażą mieszkania. Sam obowiązek podatkowy nie oznacza jednak konieczności zapłacenia należności z tytułu podatku. Ten pojawia się dopiero wtedy, gdy jest mowa o zobowiązaniu podatkowym. Z uwagi na to, że obowiązek podatkowy powstał według określonych przesłanek, należy złożyć do Urzędu Skarbowego odpowiednie deklaracje podatkowe.

W zasadach ogólnych dotyczących powstawania obowiązku podatkowego ma on miejsce, gdy nastąpi:

 • data dostawy towarów lub wykonania usługi,
 • data otrzymania części albo całości zapłaty.

Jeśli chodzi o podatek dochodowy, data powstania obowiązku podatkowego, to data przychodu, czyli dzień wydania jakieś rzeczy, czy też wykonania usługi. W przypadku rozliczenia kwartalnego jest to ostatni dzień kwartału. Obowiązek podatkowy VAT to moment, kiedy towar zostaje dostarczony lub zostaje wykonana usługa. W przypadku, gdy przedsiębiorca otrzymał całość albo nawet część zapłaty przed dokonaniem dostawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania. Warto także wspomnieć, że istnieje też coś takiego jak specjalny obowiązek podatkowy.

Istnieje wiele różnych danin, które muszą opłacać przedsiębiorcy. Jeśli firma posiada na własność grunty, czy budynki, musi ona opłacać podatek od nieruchomości na rzecz samorządów lokalnych. Co istotne, stawki tego podatku są ustalane indywidualnie przez gminy i mogą się różnić. Najczęściej zmiany w wysokości daniny następują z każdym nowym rokiem kalendarzowym. Zobowiązanie zależne jest od wartości nieruchomości

Terminy płatności podatku na 2023 r – zdążyłeś?

31 stycznia 2023 – termin na złożenie deklaracji podatkowych

 • PIT-11 – informacja o przychodach, dochodach, kosztach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych – do tego czasu pracodawcy, zleceniodawcy i pozostali płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, mają obowiązek złożenia deklaracji rocznej,
 • PIT-4R – jest to zbiorcze zestawienie podstaw, kwot i zaliczek na podatek, które były pobierane i wypłacane przez płatnika za poprzedni rok podatkowy – deklarację składają wszyscy płatnicy PIT z wyjątkiem samozatrudnionych
 • PIT-8AR – deklaracja, która dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

28 lutego 2023 – termin dla przedsiębiorców, którzy powinni złożyć deklaracje:

 • PIT-11 – do tego czasu przedsiębiorcy muszą przekazać pracownikowi PIT,
 • PIT-16A – deklaracja dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowe

31 marca 2023 – termin składania deklaracji:

 • IFT-2R – deklaracja, która obowiązuje osoby prawne, fizyczne i quasi osoby prawne

2 maja 2023 – termin dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się:

 • PIT-28 – od przychodów ewidencjonowanych opodatkowanych w formie ryczałtu,
 • PIT-36 – na zasadach ogólnych, według progów podatkowych 12% i 32%,
 • PIT-36L – na podstawie podatku liniowego.

Ważne terminy podatkowe

Terminy podatkowe dla zaliczek na podatek dochodowy różnią się ze względu na wybór formy opodatkowania:

 • zasady ogólne i podatek liniowy – zaliczka powinna być wyliczona i zapłacona do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego zaliczka dotyczy albo do dnia następującego po kwartale, którego zaliczka dotyczy,
 • ryczałt – zaliczka powinna być wyliczona i zapłacona do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego zaliczka dotyczy albo do dnia następnego po upływie kwartału, jeśli przedsiębiorca dopiero rozpoczął działalność gospodarczą albo w ubiegłym roku przychody nie przekroczyły 200 tysięcy euro

Karta podatkowa zwalnia płatników z konieczności opłacania zaliczek, ponieważ opłacają podatek według stawki określonej w decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w określonych terminach:

 • 7. dzień po miesiącu, za który należna jest karta podatkowa,
 • 28 grudnia za miesiąc grudzień w danym roku

Wśród terminów, które związane są z VAT, można wskazać dotyczące deklaracji podatkowych:

 • JPK_V7M – do 25 dnia za miesiąc poprzedni,
 • JPK_V7K – do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy rozliczenie,
 • VAT UE – do 25 dnia za miesiąc, w którym nastąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawa towarów albo świadczenie usług.

Jeśli chodzi o terminy związane z ZUS, to:

 • do 5. dnia miesiąca następnego – jednostki i zakłady budżetowe
 • do 15. dnia miesiąca następnego – dotyczy płatników posiadających osobowość prawną, czyli spółek kapitałowych, fundacji, spółdzielni, stowarzyszeń
 • do 20. dnia miesiąca następnego – dla pozostałych płatników składek

W przypadku sprawozdania finansowego, przepisy określają, że termin jego sporządzenia mija wraz z końcem 3. miesiąca następującego po zamknięciu roku obrotowego przedsiębiorstwa, a więc w tak zwany dniu bilansowym. Jeśli rok kalendarzowy pokrywa się z obrotowym, to termin mija 31 marca.

Taxman

Skontaktuj się z nami

My zajmiemy się resztą

  To takie proste - zostaw swoje dane do kontaktu, a odezwiemy się do Ciebie, by porozmawiać o potrzebach Twojej firmy!